شینه یک هادی است با آمپر های مختلف که بوسیلۀ انشعابات متعدد به منابع تولید و مراکز مصرف متصل است.

 

4885

00048844886

اشتراک مطالب در: